Τα πιστοποιητικά μας
Μονάδα παραγωγής της Linde Material Handling

Τα συστήματα διαχείρισης αποτελούν ένα γενικά αποδεκτό πρότυπο σε πολλές εταιρείες και είναι η βάση για τη σταθερότητα και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Εμείς στη Linde Material Handling λειτουργούμε σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα σε όλους τους χώρους μας. Έτσι διασφαλίζουμε ότι ακολουθούμε τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα ασφαλείας και διαχείρισης ενέργειας διεθνώς και προσφέρουμε το ίδιο επίπεδο ποιότητας σε όλους τους πελάτες μας.

Διαχείριση ποιότητας - ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσα από την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιβαλλοντική διαχείριση - ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS). Ο βασικός στόχος είναι η υποβοήθηση των εταιρειών στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία - ISO 45001

Ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες της εταιρείας με στόχο να συνδράμει στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, καθώς και τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στους χώρους της εταιρείας, αλλά και να προάγει την προστασία της υγείας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας γενικότερα. Το πρότυπο OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) περιλαμβάνει μια σειρά σχετικών απαιτήσεων. Πρόκειται να αντικατασταθεί από το νέο πρότυπο ISO 45001 εντός μιας τριετούς μεταβατικής περιόδου. Το ISO 45001 συνενώνει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με την εταιρική διαχείριση της υγείας.

Διαχείριση ενέργειας - ISO 50001

Το πρότυπο ISO 50001 είναι μια προδιαγραφή που δημιουργήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας. Στόχος του προτύπου είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώνουν συνεχώς την ενέργεια που καταναλώνουν, ελαττώνοντας έτσι το αντίστοιχο ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκόλληση με τήξη - ISO 3834

Το ISO 3834 καθορίζει τις συνολικές απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκόλληση μεταλλικών υλικών με τήξη σε συνεργεία αλλά και στους χώρους εγκατάστασης.